Circus Maximuksen vastaus Call for action – kutsuun

Posted on Nov 30, 2020

Me Circus Maximuksen hallitus, tuottaja ja taiteellista linjaa pohtiva suunnitteluryhmä haluamme kiittää työstä, jonka Call for Action -hankkeen takana olevat henkilöt ovat tehneet auttaakseen meitä kaikkia luomaan tasa-arvoisempaa ja moniäänisempää taiteen kenttää. Koemme, että Call for Action -kysymykset ovat ensisijaisen tärkeitä ja auttavat meitä ymmärtämään omaa toimintaamme. Ne kannustavat tarttumaan konkreettisiin toimiin yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon puolesta. Kiitos myös ensivuoden ohjelmiston työryhmät, jotka ovat heti lähteneet yhdessä pohtimaan omaa paikkaansa ja tekijyyttään yhdistyksemme kanssa. Call for Action on merkittävä teko ja pyrimme kehittämään toimintaamme niin, että otamme vastuun vastataksemme pitkäjänteisesti ja läpinäkyvästi kirjeen keskeiseen kysymykseen: Keille taide, taiteilijuus ja taiteen kokeminen on mahdollista?

Circus Maximus on kutsunut itseään omalakisia esityksiä toteuttavaksi tilattomaksi teatteriksi, joka toimii esitystaiteen, musiikin, kuva- ja performanssitaiteen kentillä. Sen toimintaperiaatteena on toimia rakenteena, joka mahdollistaa vapautta ja tinkimättömyyttä tilattomuudesta sekä työtä ja taiteellista vapautta esittävän taiteen tekijöille. Väitämme, että valitut tilat muodostavat oleellisen osan esitysten sisällöistä. Tällä tavalla esitykset kietoutuvat yhteiskuntaan. Niillä on mahdollisuus tuoda näkyväksi ja kommentoida tilassa vallitsevia valta-asetelmia.

Circus Maximus on myös rihmasto, joka tukee toiminnallaan ja yhteistuotannoillaan oman jäsenistönsä lisäksi laajempaa esittävän taiteen kenttää. Yhteistyö verkottuu monien työryhmien, tahojen, yksittäisten tekijöiden ja kollektiivien kanssa. Circus Maximus ei ole siis vaikutuksiltaan pieni yhdistys. Se on verkoston monihaarainen osa ja näin ollen toiminnallaan, mahdollistamillaan tiloilla ja valinnoillaan määrittelee muiden tekijöiden kanssa taiteeseen ja taiteilijuuteen liittyviä reunaehtoja: Kenen työtä tuetaan? Kuka voi hakea osaksi tätä verkostoa? Keiden äänet voidaan kuulla?

Call for Action -kirje ja sen kysymykset kutsuvat tarkastelemaan minkälaisia rakenteita ja tapoja voimme yhdistyksessämme havaita, miten voimme tarkemmin nimetä aukipuhumattomia käytänteitä, mitä niistä haluamme vaalia ja mitä meidän tulee muuttaa. Mitä on tämä paljon puhuttu vapaus ja tinkimättömyys? Mistä Circus Maximus on vapaa, miten sen vapaus rakentuu ja kenen työllä? Kuka “me” on ollut ja kuka “me” voi olla? Mitä tulee tehdä, jotta Circus Maximuksen vapaus ja tinkimättömyys koskee läpileikkaavasti toimintaamme yhdistystoiminnasta, työnantajuuteen, representaation kysymyksiin ja kohtaamisiin erilaisten kokijoiden ja yleisöjen kanssa?

Vapaus on aina riippuvaista jostain. Sitoudumme ymmärtämään tätä riippuvuutta enemmän, syvemmin ja tietoisemmin. Sitoudumme tulevaisuudessa kehittämään erityisesti yhdistyksemme toiminnan ja päätöksenteon läpinäkyvyyttä, ohjelmistosuunnittelun moniäänisyyttä, yhdistyksen toiminnan ja viestinnän saavutettavuutta moninaisemmille yleisöille ja toimijoille sekä luomaan pitkäjänteisiä toimintarakenteita yhdenvertaisuuden tukemiseen yhdistyksessämme.

Olemme päättäneet aloittaa kahdeksalla konkreettisella muutoksella yhdistyksemme toimintaan:

1. Lokakuussa 2020 valitsimme Circus Maximukselle kolme yhdenvertaisuusvastaavaa. Yhdenvertaisuusvastaavat jakavat vastuun yhdistyksen yhdenvertaisuustyöstä ja sen tulosten seuraamisesta sekä toimivat ohjelmistossa olevien työryhmien apuna yhdenvertaisuuteen ja saavutettavuuteen liittyvissä kysymyksissä. Yhdenvertaisuusvastaavat ovat Hannah Ouramo (hallituksen jäsen ja hyvinvointivastaava), Petra Vehviläinen (hallituksen varajäsen ja ohjelmistovastaava) sekä Riikka Lakea (tuottaja).

2. Luomme Circus Maximukselle yhdenvertaisuussuunnitelman, joka koskee sekä yhdistyksen toimintaa että ohjelmistoon valittuja teoksia. Yhdenvertaisuussuunnitelma valmistuu alkuvuodesta 2021 ja se julkaistaan yhdistyksen verkkosivuilla. Sitä päivitetään joka vuosi tarpeen mukaan. Työryhmät sitoutuvat yhdenvertaisuussuunnitelman periaatteisiin ja arvoihin tuotantosopimuksen myötä.

3. Laadimme yhdenvertaisuus- ja saavutettavuusohjeet alkuvuodesta 2021, jotka liitetään osaksi ohjelmistoon valittujen työryhmien tuotanto-ohjeistusta. Ohjeet koostuvat neuvoista, ohjeistuksista, muistilistoista ja linkeistä erilaisiin tietopankkeihin, joiden avulla työryhmät voivat pohtia omalle tuotannolleen keskeisiä yhdenvertaisuuden ja saavutettavuuden kysymyksiä. Yhdistyksen yhdenvertaisuusvastaavat tarjoavat keskustelutukea työryhmille tuotantojen eri vaiheissa tuotanto-ohjeistuksen tueksi.

4. Luomme Circus Maximukselle palautelomakkeen, jonka kautta yhdistykselle on mahdollista antaa nimetöntä palautetta sekä yleisön, yhdistyksen että ohjelmistossa olevan työryhmän jäsenenä. Linkki palautelomakkeeseen tulee Circus Maximuksen verkkosivulle alkuvuodesta 2021. Palautetta käsittelevät yhdenvertaisuusvastaavat. Vastaavat tuovat lomakkeessa ilmenneet asiat julki yhdenvertaisuussuunnitelmassa ohjeistetulla tavalla.

5. Pyrimme Circus Maximuksessa jatkuvasti kouluttamaan yhdenvertaisuusvastaavia ja hallituksen jäseniä yhdenvertaisessa, moniäänisessä ja anti-rasistisessa ajattelussa ja työssä. Koulutusten laajemman vaikuttavuuden saavuttamiseksi ja koulutuskulujen jakamiseksi pyrimme aktiivisesti liittymään yhteen muiden esittävän taiteen toimijoiden kanssa. Ota meihin yhteyttä, jos toimit esittävän taiteen vapaalla kentällä ja etsit vertaistukea tai yhteistyökumppania yhdenvertaisuuskoulutusten järjestämiseen!

6. Pyrimme kehittämään Circus Maximuksen ohjelmistokuratoinnin rakenteita moniäänisemmiksi ja läpinäkyvämmiksi vuoden 2021 aikana. Pyrimme avaamaan ohjelmistohaun kaikille halukkaille avoimeksi, ja kiinnitämme ohjelmistohaun tiedotuksessa huomioita inklusiivisuuteen: monikielisyyteen, tiedotuksen laajuuteen ja tapoihin, joilla viestin on mahdollista saavuttaa toiminnassamme tällä hetkellä aliedustettuja ryhmiä ja madaltaa kynnystä tulla mukaan toimintaamme. Kerromme haun yhteydessä myös julkisesti ja avoimesti ohjelmistovalinnan kriteerit.

7. Pyrimme seuraavan kolmen vuoden aikana kehittämään viestintäämme vahvemmin monikieliseksi ja ottamaan saavutettavuuden huomioon erityisesti viestintämme kieliasussa ja digiviestintämme toimivuudessa. Aiomme pohtia entistä tarkemmin sitä, millaisia toimijoita ja teemoja viestintämme kuvasto edustaa ja miten voisimme osaltamme toteuttaa monimuotoista representaatiota näkyessämme verkossa sekä markkinointikanavissamme. Opettelemme minkälaisia kynnyksiä viestintä luo ja miten kynnyksiä madalletaan, jotta mahdollisimman monenlaisista taustoista ja lähtökohdista tulevat kokevat voivansa hakea mukaan, ottaa osaa Maximuksen toimintaan ja päätöksentekoon.

8. Kiinnitämme tarkempaa huomiota päätöksenteon läpinäkyvyyteen toiminnassamme: pistämme julkisesti nettisivuillemme näkyville yhdistyksemme päätöksenteon rakenteen, esittelemme hallituksen jäsenet ja aukikirjoitamme miten valta yhdistyksessämme liikkuu.